Garantie

DG Ruitersport staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat DG Ruitersport er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

De genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

DG Ruitersport kan –afhankelijk van het Product –een garantie aan u verstrekken. In dat geval gelden uitsluitend de garantievoorwaarden zoals bij het Product bijgesloten. Slechts als u voldoet aan die garantievoorwaarden, heeft u aanspraak op de betreffende garantie. Anderen dan uzelf hebben in geen geval aanspraak op garantie.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen en DG Ruitersport is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

  • het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van producten;
  • onjuist onderhoud van Producten
  • onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van Producten;
  • slijtage door normaal gebruik van Producten;
  • plaatsing, bewerking en/of verwerking van Producten;

Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient u binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt DG Ruitersport daarvan in kennis te stellen.

Indien DG Ruitersport de klacht gegrond acht, worden na overleg met u de relevante Producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door u betaalde prijs over het Product.

Voor de volledige voorwaarden willen we u verwijzen naar onze Algemene Voorwaarden, artikel 9. Garantie en conformiteit.